Integritetspolicy 

Integritetspolicy

Murgrönan Samfällighetsförenings integritetspolicy för behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig 

Murgrönan Samfällighetsförening Org.nr. 716412-3205 är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Murgrönan Samfällighetsförening samlar in.

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter

Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Murgrönan Samfällighetsförening. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Murgrönan Samfällighetsförening behandlar personuppgifter när du:

  • Köper och registrerar dig som ägare till en fastighet som är ansluten till Murgrönan Samfällighetsförening.

Ändamål med registrering av personuppgift

  • För att kunna hantera årliga obligatoriska medlemsavgiften för medlemskapet i samfälligheten.
  • För att kunna informera om tid och plats för inlämning av motioner och för den årliga stämman.

Känsliga personuppgifter

Murgrönan Samfällighetsförening registrerar inte känsliga personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar är:

  • Namn
  • Fastighetsbeteckning
  • Adressuppgifter
  • Telefonnummer
  • Mejladress

Samtycke vid behandling av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke.

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Tillgång till dina uppgifter har enbart Murgrönan Samfällighetsförenings styrelse för att kunna kommunicera med dig i medlemsärenden och övrig information gällande skötsel och underhåll som Murgrönan Samfällighetsförening har ansvar för.

Dina uppgifter lämnas inte ut utanför samfällighetens styrelse.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Murgrönan Samfällighetsförening.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till ändring

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

Sparande av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad fastighetsägande men dock senast 36 månader efter avslutat ägande.

Integritetsskyddsmyndigheten - Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Murgrönan Samfällighetsförening hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändringar i Murgrönan Samfällighetsförenings policy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på www.murgronansamf.se. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.